pl / en

rok szkolny 2021/2022

 

Informacje o płatnościach

Odpłatność za przedszkole -sprawdź uchwała Rady Miasta Piły

Stawka dzienna za wyżywienie 8 zł ;

Podstawa programowa realizowana jest prze cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu;

5 godzin jest dla wszystkich dzieci bezpłatne;

Dla dzieci w wieku 3-5 lat oplata za pozostałą każda rozpoczętą godzinę wynosi 1 zł, natomiast dzieci 6 –letnie są zwolnione z opłaty za godziny poza podstawowe;

Płatność na konto szkoły do 15-go każdego miesiąca- nr konta 14 1020 3844 0000 1502 0138 9261

Zwroty za nieobecności rozliczane są w następnym miesiącu;

Zgłaszanie nieobecności pod nr telefonu 67 210 52 09

ubezpieczenie dzieci na rok szkolny 2021-2022

Szanowni Państwo.

Zgodnie z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

W związku z powyższym ubezpieczenie dzieci będzie możliwe zgodnie z procedurami obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile.

 

zasady przyjęcia dziecka w trakcie roku szkolnego

1.Rodzic/opiekun prawny , w każdej chwili może złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. wniosek do pobrania

2. Wniosek należy wypełnić, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły z dopiskiem „wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego”.

3. Jeżeli będą wolne miejsca wniosek zostanie rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, a o decyzji przyjęcia dziecka do przedszkola powiadomimy drogą e-mail na wskazany adres przez rodzica/opiekuna prawnego.

WAŻNE !!!  zanim dziecko zostanie przyprowadzone do przedszkola:

  1. Każdy z rodziców/ opiekunów prawnych jest zobowiązany  podpisać Informację o zasadach pobierania opłat miesięcznych za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Pile wskazując okres od dnia ……do 30 czerwca roku szkolnego 2021/2022. Dokument należy wydrukować, podpisać i złożyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w 2 egzemplarzach, z czego jeden zostanie zwrócony po podpisaniu przez dyrektora szkoły.
    Proszę wypełnić kompletnie ten  dokument: informacja –
    szczególnie godziny od- do oraz łączną liczbę godzin dziennie.
  2. Rodzice posyłający do przedszkola rodzeństwa powinni dodatkowo złożyć oświadczenie, na podstawie którego zostanie wydana decyzja administracyjna w sprawie zwolnienia z opłat zgodnie z  uchwałą Rady Miasta Piły z 2019 r. oświadczenie
    oraz zgody na przetwarzanie danych i zgody na wizerunek dziecka druki zgody

    Wszystkie dokumenty należy umieścić w kopercie, opatrzyć imieniem i nazwiskiem dziecka i dostarczyć do sekretariatu szkoły, najpóźniej do 3 września 2021 r.

Zasady bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19

 

Prosimy o wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły także wypełniony formularz do szybkiego kontaktu – wzór formularza;

Informuję również, że odziały przedszkolne w roku szkolnym 2021/2022 r. są czynne w godz. od 6:30 do 16:30, jednak z uwagi na epidemię zalecamy przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach czynnych dla poszczególnych grup:

Grupa I „Stokrotki” – 7:30-15:30

Grupa II „Motylki” – 6:30- 16:30

Grupa III „Pszczółki” – 6:30 -15:30

Grupa IV „Biedronki” – 7:00-16:00

Nadal rodzice nie będą wchodzili na teren oddziałów przedszkolnych, dzieci będą odbierane przy wewnętrznym wejściu do przedszkola, które znajduje się zaraz przy głównym wejściu do przedszkola od strony boiska szkolnego.

Skip to content